ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker


หัวข้อที่ผมได้ขึ้นไว้ คืออนาคตของมนุษย์ครับ
โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน
อนาคตที่จะมีการแข่งขันทางด้านความรู้กันมากขึ้น
ความสามารถเพียงอย่างเดียว
หรือ Individual Competency
จะทำงานด้วยความยากลำบากครับ
จำเป็นที่จะต้องค้นหาความสามารถในด้านอื่นต่อไป
เพื่อเพิ่มความสามารถเฉพาะทางมากกว่าหนึ่ง

เพราะองค์การต้องการลดค่าใช้จ่าย
จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย
แต่ใช้ต้นทุนคุ้มค่าที่สุด
ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ที่เริ่มเกิดภาวะวิกฤติแล้ว

Knowledge Worker ที่ผมได้กล่าวคือ
การเป็นมนุษย์แห่งความรู้
ต้องมีนิสัยค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอๆ
ต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อจะสามารถปรับตัวได้อย่างดี

การเป็น Knowledge Worker ไม่ใช่เรื่องยากครับ
ทุกคนสามารถที่จะพัฒนาให้เป็น Knowledge Worker ได้
ลองทำตาม 6 Skills ครับ

1. ขยันคิด (Thinking)
คนทำงานทุกคน จำเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ต้องรู้จักการสร้างความคิด
ต้องคิดให้เกิดการพัฒนาส่วนตัว เป็นเรื่องแรก
คิดในเรื่องของตัวเอง คิดในเรื่องของงาน
และไม่ใช่แค่การคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับ
แต่ต้องสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้รับมาแตกยอดเพื่อให้แตกต่าง
ใครที่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่นๆ
มีโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพการงานสูงครับ
การคิดที่จำเป็นในอนาคตคือ
การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
การคิดนอกกรอบหรือแนวขวาง (Lateral Thinking)
3 ความคิดนี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาความรู้ในอนาคต

2. ขยันเขียน (Writing)
เมื่อคิดออกมาได้แล้ว ต้องรู้จักการเขียน
ต้องขยันเขียน
นิสัยดั่งเดิมของคนไทยคือ ไม่ชอบขีดเขียนเท่าที่ควร
เมื่อคิดได้แล้ว ไม่ยอมขีดเขียนให้ชัดเจน
อีกไม่นาน ความคิดที่ได้ก็จะสูญหายไป
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องขยันเขียนอยู่ตลอดเวลาครับ
การเขียนกับการพิมพ์ก็เปรียบได้เช่นเดียวกันครับ
เรียกว่าขอให้มีการถ่ายทอดสู่ผู้อื่นด้วยตัวอักษรหรือภาพ
ก็ถือว่าเป็นการเขียนแล้วครับ
อย่างที่เราเขียน Blog นี้ก็เป็นการขยันเขียนเหมือนกัน

3. ขยันอ่าน (Reading)
การอ่านเป็นการเสริมพลังความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมากมายครับ
แต่ทั้งนี้ก็ต้องรู้จักเลือกเรื่องที่จะอ่านด้วย
การอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับความคิดของผู้อื่น
รู้จักการวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน เก็บข้อมูลที่ได้มาใช้
การอ่านเป็นทักษะที่ทำได้ง่ายครับ
และการอ่านเองก็จะสามารถช่วยแก้ไขความไม่เข้าใจของเราได้
โดยอัตโนมัติ

4. ขยันพูด (Speaking)
ต้องรู้จักการพูดให้ถูกต้อง
รู้จักวิธีการนำเสนอต่อผู้อื่น การพูดกับการสนทนากันนั้น
ผมให้ความแตกต่างกันครับ
การพูดเราจำเป็นต้องนำเสนอความคิดใหม่ๆ ของเรา
ให้สาธารณะได้ทราบว่า เรามีแนวความคิดอย่างไร
ซึ่งโดยรวมแล้วจำเป็นต้องมีหัวข้อคือ
ความสำคัญ
เหตุผลของความคิดนั้น
ประโยชน์ของสิ่งที่นำเสนอ
แตกต่างจากของเดิมอย่างไร (หาจุดอ่อนของสิ่งที่เราจะหักล้าง)
สรุปแล้วจะได้อะไรจากเรื่องนั้น
ข้อมูลที่เรามีต้องชัดเจนครับ
ทั้งนี้ก็ได้มาจากการคิด การอ่าน การเขียน นั่นเอง

5. ขยันฟัง (Listening)
การฟังเป็นอีกทักษะที่เรามักจะลืมกันไปครับ
เมื่อมีคนที่จะพูด ก็ต้องมีผู้ฟังด้วย
อย่าขยันเพียงพูดอย่างเดียว แต่ไม่รู้จักฟัง
เพราะการฟังนั้นรับรู้ได้ไวกว่าการอ่าน
รู้ว่าความคิดของคนอื่นเป็นอย่างไร
การฟังก็เป็นเหมือนการเปิดโลกทัศน์ใหม่เหมือนกันครับ
หมั่นขยันฟังให้มากการพูด เพื่อเก็บข้อมูล
แต่เมื่อพูดก็ต้องพูดตีโจทย์ให้แตกครับ

6. ขยันปฏิบัติ (Doing)
ทักษะทั้ง 5 ด้าน เป็นทักษะเบื้องต้นที่สำคัญ
ส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อจะให้เป็น Knowledge Worker นั้น
คือ การปฏิบัติครับ
การปฏิบัติ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ทักษะต่างๆ ที่เรามีนั้น
เรามีอยู่จริงๆ ซึ่งจะทำให้คนอื่นๆ เห็นว่า
เรามีศักยภาพเพียงพอ
คือไม่ใช่เก่งแต่พูด หรือเป็นจ้าวแห่งทฤษฎี
แต่สามารถทำได้ด้วย ซึ่งแท้จริงแล้วองค์การต่างต้องการ
คนที่ทำงานได้จริง และมีความสามารถเพียบพร้อม

6 Skills เป็นทักษะพื้นฐาน ที่เรามีกันอยู่แล้วครับ
ซึ่งแต่ละคนมีทักษะแตกต่างกันออกไป
ตามแต่สภาพงานที่ได้รับมอบหมายไว้
แต่ในอนาคต เราต้องพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน
ให้เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันครับ
เพื่อที่เราจะได้เป็น Perfect Knowledge Worker
เป็นที่ต้องการของทุกๆ องค์การ

Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : HRD

3/24/2009 2:18:29 AM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th