ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
ความสำคัญของความคิด

“ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ คำที่จะพูด ทุกอย่างสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและคิดก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของความคิดว่า สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้นั้น ล้วนมาจากความคิด หากคิดดี การกระทำก็จะดีตามที่คิด การคิดจึงเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ควรใส่ใจให้มาก ทั้งก่อนที่จะพูดหรือทำการใด ๆ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาประเทศ การที่จะสร้างและพัฒนามนุษย์ให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ในความรับผิดชอบของตนเอง เป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรต้องบริหารจัดการให้เกิดความเรียบร้อย
เนื่องจากสภาพสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย เป็นสังคมแบบเอื้ออาทร ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ยึดติดการปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมา ตั้งแต่สมัยโบราณ จนกลายเป็นสิ่งคุ้นชินจนเกิดการพัฒนาขึ้นเป็นวัฒนธรรม (Culture) หรือเป็นกิจวัตรประจำวันต้องทำอยู่เป็นประจำ (Routine)
จึงถือเป็นเรื่องยากในการปรับปรุงเปลี่ยนกระบวนการทางแนวความคิด (Thinking Process) ในการยอมรับสิ่งใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เพื่อให้พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)
หากมีบุคคลใด กระทำการนอกกรอบหรือแปลกแยกแตกต่างออกไปจากเดิม (Creative) ไม่ว่าแนวทางนั้นจะดีหรือไม่ก็ตาม สิ่งแรกที่จะพบนั่นคือ การไม่ยอมรับ หรือการปฏิเสธแนวคิดนั้นๆ ก่อน โดยมิได้มีการพินิจพิจารณาว่า เหมาะสมหรือถูกต้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันหรือไม่
ยกตัวอย่างเช่น การเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูหรืออาจารย์ให้แบบฝึกหัดนักเรียนทำ หากนักเรียนผู้นั้นแสดงวิธีทำแตกต่างจากที่ครูสอน ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ จะถูกต้องก็ตาม นักเรียนผู้นั้นจะถูกตำหนิว่า ไม่ทำตามที่สอน แสดงวิธีทำนอกเหนือคำสั่ง และอาจจะถูกลงโทษได้ในที่สุด
ทำให้นักเรียนผู้นั้นไม่กล้าที่จะคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หรือคิดแตกต่างเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้นๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต เพราะเท่ากับเป็นการปิดกั้นความคิดดี ๆ หรือความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
นั่นเป็นเพียงปัญหาหนึ่งในระบบการเรียนการสอนของบางสถานศึกษา ซึ่งหากการเรียนการสอนเช่นนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติเป็นจำนวนมาก อนาคตของการพัฒนาประเทศชาติจะพัฒนาได้เท่าทันต่างชาติได้อย่างไร
การที่ผู้สอนได้แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า สิ่งที่เขาคิด หรือตอบคำถามไม่เหมือนกับที่สอน ไม่ใช่สิ่งผิด แต่เป็นสิ่งที่ดี ในการคิดวิธีใหม่ ๆ เพื่อไปถึงผลลัพธ์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนควรจะยกย่องชมเชยให้ผู้เรียนเกิดกำลังใจกับวิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่คิดขึ้นมาได้ เพราะนั่นเท่ากับเป็นการเปิดกว้างทางความคิด มิใช่กลัวว่าผู้เรียนจะเก่งกว่าตนเอง กลัวว่าตนเองจะสู้เด็ก ๆ ไม่ได้ ตนเองจะไม่ได้รับการเคารพนับถือ นับว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างมาก
จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจว่า... ทำไมประเทศในซีกโลกตะวันตกจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ก็เพราะบุคลากรของประเทศ ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ ผลงานใหม่ ๆ เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแสดงออกอย่างเต็มที่ แตกต่างจากประเทศไทย ที่มิได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ ประเทศจึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร สอดคล้องกับคำกล่าวของ ร๊อบ บีแวน (2551.) ที่ได้กล่าวไว้ว่า คนทั่วไปมักจะคิดว่า ไม่มีอะไรที่ต้องเรียนรู้จากคนที่อายุน้อยกว่า (เรามักจะเชื่อว่าเด็กต้องเรียนรู้จากผู้ใหญ่) ไม่คิดบ้างหรือว่าแท้จริงแล้วหากเราเลือกที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากทุกคนที่เราพบ ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไร สีผิวใด ศาสนาอะไร หรือเชื้อชาติใด เราจะสามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างไม่มีวันหมด
ดังนั้น การปล่อยให้ได้ใช้แนวคิดวิธีการของตนเองในการค้นหาเหตุผลเพื่อให้บรรลุถึงผลลัพธ์ถือเป็นความสำเร็จที่ถูกต้อง เพราะเท่ากับเป็นการเคารพและให้เกียรติทางความคิดแก่บุคคลผู้นั้นอย่างแท้จริง…


Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : HRD

11/28/2008 5:19:12 PM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th